x 
( 0 ) ks

Nákupný košík je prázdny

Pokračovať v nakupovaní

Reklamačný formulár

LINK na editovateľný reklamačný formulár : [ KLIKNITE TU ]

Záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka , §619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený. Predávajúci nezodpovedá za následné škody spôsobené vadou dodaného náhradného dielu, ak jeho montáž bola vykonaná mimo autorizovanú a spôsobilú servisnú organizáciu.

Pri reklamácii chybného tovaru je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru hydrauliktop.sk (faktúra, účtenka), písomné oznámenie o reklamácii (reklamačný protokol) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené (záručný list, atest apod.). V prípade tovaru (náhradného diela), u ktorého sa vada prejavila až po jeho montáži, je potrebné priložiť aj písomné vyjadrenie odbornej servisnej organizácie.

Po predložení chybného tovaru a dokladov uvedených v bode 5) bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.

Odlišné vyhotovenie tovaru oproti vyobrazeniu v e-shope (v dôsledku inovácie, alebo zmeny výrobcu) pri zachovaní rovnakej funkčnosti a použiteľnosti dodaného tovaru nie je dôvodom na reklamáciu, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade reklamácie tovaru s ukončením reklamačného procesu formou vrátenia peňazí, bude vrátená suma odpovedajúca hodnote vráteného tovaru v čase nákupu tovaru. Vrátenie peňazi za reklamovaný produkt sa nevzťahuje na prepravné náklady prípadne iné dalšie náklady, z čoho vyplýva, že budú vrátené peniaze výhradne za tovar, nie za služby.

Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.

LINK na editovateľný reklamačný formulár : [ KLIKNITE TU ]

 

 

 

 

Naše služby